ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น หลักการสำหรับการห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายรวมทั้งราษฎรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน

เนื่องจากว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างชาติ และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการยับยั้งการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับในการกำกับดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณผลักดันการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการผลักดันวิธีขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโปรโมทหรือเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น เป็นต้นว่า เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการ เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ